Elk kind groeit op De Klim-Op

Huishoudelijk reglement ouderraad De Klim-Op

Definitie:

Artikel 1.

Ouders : de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school staan ingeschreven.

Ouderraad : gekozen ouders, die alle ouders vertegenwoordigen.

Samenstelling : de ouderraad bestaat uit 11 leden (1 voorzitter, 1 penningmeester, 1 secretaris en 8 leden).

Taken en bevoegdheden:

Artikel 2.

De ouderraad heeft tot taak:

Het bevorderen van de bloei van de school.

Te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren.

Ondersteunende werkzaamheden te verrichten voor de school.

Het doorgeven van spelende zaken aan de MR.

Artikel 3.

De ouderraad is bevoegd:

Gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.

De medezeggenschapsraad stelt op verzoek van de ouderraad het school- bestuur in kennis van een dergelijk schriftelijk advies. Binnen drie maanden brengt het schoolbestuur een schriftelijke, met reden omklede reactie uit aan de medezeggenschapsraad.

Op te treden ter vertegenwoordiging van de ouders zonder dat hiervoor aan hun individuele rechten en plichten tekort wordt gedaan.

Samenstelling, kandidaatstelling en wijze van verkiezing:

Artikel 4.

Iedere ouder is bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad.

De ouderraad stelt de ouders tenminste drie weken voor de verkiezingen schriftelijk op de hoogte van de datum waarop de verkiezingen van de leden van de ouderraad zal plaatsvinden. De ouderraad maakt de ouders erop attent dat zij zich kandidaat kunnen stellen.

De ouderraad bestaat uit 11 leden, die worden gekozen door alle ouders, bij geheime stemming. De volgorde van de aantallen, op de kandidaat uitgebrachte stemmen, wijst aan wie gekozen zijn. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.

De verkiezing vindt plaats in mei, zodat de nieuwe leden in het volgende schooljaar direct kunnen beginnen.

Indien niet meer kandidaten zijn gesteld, dan zetels in de ouderraad beschikbaar zijn, vindt er geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.

Uit één gezin kan niet meer dan 1 persoon lid zijn van de ouderraad.
 

Artikel 5.

Leden bij een jaarlijkse verkiezing gekozen, hebben onbeperkt zitting binnen de ouderraad. Zij verlaten de ouderraad, wanneer zij hier zelf voor kiezen, wanneer zij zelf geen kind(eren) meer op de Klim-Op hebben, of wanneer zij de werkzaamheden van de raad ernstig belemmeren (zie artikel 6).

In tussentijdse vacatures wordt voorzien bij de eerstvolgende verkiezing. Wanneer er door omstandigheden leden tijdelijk uitvallen, kan er (ook tijdelijk) een beroep worden gedaan op ouders van buiten de ouderraad.

Artikel 6.

Op schriftelijk verzoek van tweederde van het aantal leden van de ouderraad, wordt op de eerstvolgende ouderavond het tussentijds aftreden van een ouderraadslid voorgelegd. Het bedoelde ouderraadslid treedt daadwerkelijk af, indien tweederde van de aanwezige ouders, hiermee instemmen.

Het in het eerste lid bedoelde verzoek kan slechts door de raad worden gedaan, op grond van het feit dat de belanghebbende de werkzaamheden van de raad ernstig belemmerd, dan wel op grond van het feit dat de belanghebbende zich niet heeft gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

De belanghebbende wordt niet eerder tot aftreden gedwongen, dan nadat de belanghebbende in de gelegenheid is gesteld zich mondeling of schriftelijk te verweren.

Van het mondelinge verweer wordt een verslag opgemaakt dat na voorlezing wordt ondertekend door ieder te wiens overstaan het verweer heeft plaatsgevonden én door de belanghebbende. Weigert de belanghebbende de ondertekening, dan wordt daarvan, met vermelding van redenen, melding gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt aan de belanghebbende uitgereikt.

Van de uiteindelijke beslissing, wordt de belanghebbende meteen schriftelijk in kennis gebracht. De beslissing is met redenen omkleed.

Artikel 7.

De ouderraad kiest een voorzitter, penningmeester en secretaris, die samen het dagelijks bestuur vormen. Indien de omstandigheden daartoe dwingen, kan één persoon twéé functies uitoefenen. Het dagelijks bestuur is verantwoording schuldig aan de directie.

Artikel 8.

De voorzitter deelt de samenstelling van de ouderraad en van het dagelijks bestuur, direct na de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling, mee aan de directie en de medezeggenschapsraad.

De ouderraad stelt de ouders in de gelegenheid kennis te nemen van de samenstelling en werkzaamheden.

Werkwijze:

Artikel 9.

De ouderraad vergadert in beginsel openbaar. Indien de agenda hiertoe aanleiding geeft, of indien de ouderraad op voorstel van één van de aanwezige leden hiertoe besluit, vindt de vergadering plaats in beslotenheid.

De ouderraad streeft naar een goede samenwerking met de medezeggenschapsraad. De ouderraad speelt relevante gegevens door naar de medezeggenschapsraad en omgekeerd.

Artikel 10.

De voorzitter is belast met het bijeenroepen en de leiding van de vergaderingen van de ouderraad. De voorzitter belegt om de 6 weken een vergadering. De data worden aan het begin van het schooljaar vastgelegd, in overleg met de directie. Dit i.v.m. planning van diverse vergaderingen.

De agenda's van de ouderraadsvergaderingen worden opgesteld door het dagelijks bestuur van de ouderraad en de directie.

Artikel 11.

De secretaris is belast met de correspondentie, het maken van de notulen van de vergadering van de ouderraad en de ouderavonden. Hij/zij geeft tenminste eenmaal per jaar schriftelijk verslag aan de ouders van de werkzaamheden van de ouderraad.

Artikel 12.

De voorzitter en de secretaris tekenen de brieven die namens de ouderraad uitgaan.

Artikel 13.

De penningmeester maakt aan het einde van een zittingsjaar een financieel verslag en stelt de begroting voor het komende jaar op. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ouderraad en ter inzage gegeven aan alle ouders.

De penningmeester beheert de gelden, verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage verkregen van het schoolbestuur, evenals gelden verkregen uit andere bronnen. De ouderraad is over het beheer hiervan verantwoording schuldig aan de ouders.

De penningmeester brengt iedere ouderraadsvergadering verslag uit van de financiële zaken. Een kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden, controleert daarnaast één keer per jaar de bescheiden, betrekking hebbende op de inkomsten en uitgaven van deze gelden.

De kascontrolecommissie tekent ter goedkeuring het jaarverslag, dat ter inzage is voor alle ouders. Tevens is er voor de kascommissie de mogelijkheid om tussentijdse controle(s) uit te voeren.

Elk jaar treedt volgens een door de ouderraad op te maken rooster één lid van de kascommissie af. De aftredende is niet terstond herkiesbaar.

Van de vrijwillige ouderbijdrage wordt, indien er vier of meer kinderen uit één gezin op de Klim-Op zitten, per schooljaar éénmaal dit bedrag in mindering gebracht.

Als kinderen door omstandigheden niet mee kunnen met een schoolreisje, wordt hiervoor restitutie gegeven. Als nieuwe kleuters (nog) niet mee willen/kunnen, wordt het gehele bedrag retour gegeven.

Artikel 14.

De ouderraad stelt commissies in, ten behoeve van de organisatie van activiteiten. Zo nodig kunnen ook ouders van buiten de ouderraad deelnemen aan deze commissies.

Artikel 15.

Eenmaal per jaar, vóór 1 november van elk schooljaar, geeft de ouderraad een boekje uit met daarin alle jaarverslagen.

Als er verkiezingen zijn gehouden, wordt de uitslag hiervan ook in dit boekje bekendgemaakt. Ouders kunnen dit boekje op school ophalen.

Indien er behoefte aan is, kan naar aanleiding van het jaarverslag een ouderavond worden gehouden. Dit al dan niet gekoppeld aan een thema-avond.

Artikel 16.

De leiding van een ouderavond berust bij de voorzitter van de ouderraad. Hij/zij is bevoegd de leiding over te dragen aan anderen, wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

De uitnodigingen, die tevens de agenda bevatten, worden tenminste drie weken voor de te houden ouderavond verzonden.

De ouderavonden zijn openbaar.

Slotbepaling:

Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de directie en de medezeggenschapsraad. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de ouderraad.

Wijzigingen in dit reglement zullen eerst worden voorgesteld aan de directie en de medezeggenschapsraad.

 

Bovenkarspel, februari 2004.