Elk kind groeit op De Klim-Op

De Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad praten ouders en leerkrachten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De MR vergadert ongeveer zes maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. 


obs 't Vierspan heeft 1 MR, die bestaan uit 3 deelraden. Iedere locatie levert een aantal leden van de schoolMR. Zo kunnen we waarborgen dat de belangen van iedere locatie goed worden behartigd. De bevoegdheden van de MR zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene bevoegdheden zijn:

·          Het recht op informatie.

·          Het recht op overleg met de directie.

·          Initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met de directie wil bespreken.

De bijzondere bevoegdheden zijn:

·          De instemmingbevoegdheid.

·          De adviesbevoegdheid/

Er gelden eigenstandige bevoegdheden voor de hele MR, voor de personeelsgeleding MR en voor de oudergeleding MR.

De ouders in de MR worden uit en door de ouders van de school gekozen; de leerkrachten uit en door het personeel. Iedereen die tot één van deze groepen behoort mag zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). 
Als er meer kandidaten dan vacatures zijn voor één van de geledingen in de MR, organiseert de MR verkiezingen. Als er net zo veel of minder kandidaten dan vacante plaatsen zijn, zijn er geen verkiezingen nodig. De kandidaten worden dan beschouwd als gekozen.

Directeur Durk Stoker is soms bij de vergadering van de MR aanwezig. Zoals eerder vermeld zijn de vergaderingen openbaar. 

In de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) worden onderwerpen besproken die voor advies of instemming aan de GMR voorgelegd worden door het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Present. Die onderwerpen komen ook aan de orde binnen onze MR en de MR's van de overige scholen binnen de stichting. Onderstaande onderwerpen zijn afgelopen schooljaar onder andere aan de orde geweest binnen onze MR:

·          Meting luchtkwaliteit klaslokalen.

·          Promotie / PR OBS De Klim-Op.

·          Overblijf(reglement).

·          Schoolplein. 

·         Ondersteuningsplan/beleid kinderen met gedragsproblemen

·          Management rapportages 

·          Vanuit GMR onder meer begroting, jaarrekening.

Heb je vragen over het beleid van de school op bepaalde gebieden, kun je ons persoonlijk benaderen of via het mailadres van de MR: MR@klim-op.info 
Wij gaan er vanuit dat vragen/opmerkingen over kinderen individueel rechtstreeks met de betreffende leerkracht worden besproken.